תקנון התחרות – תחרות העיצוב של קוסנטינו ישראל
 1. כללי 
  • שם התחרות – תחרות העיצוב של קוסנטינו ישראל
  • תקופת התחרות – 1.4.2019-16.9.2019 ("התקופה").
  • עורכת התחרות – חברתCosentino Ltd.  ("החברה")
  • פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. במקרה של סתירה או שוני בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התקנון והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחיות המשתתפים בלבד.
  • החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם בכל כלי תקשורת שהוא, מודעות או ידיעות ובהן תמצית פרטי התחרות לנוחיות המשתתפים.
  • התחרות וכל שלב בה, יחל ויסתיים בהתאם לתאריכים שלעיל, אולם החברה שומרת לעצמה את הזכות להתחיל, להפסיק או להאריך את התחרות, ולדחות או להאריך כל מועד הקבוע בתקנון זה.
  • ההשתתפות בתחרות אסורה על עובדי החברה ועובדי מגזין לג'יט ובני משפחותיהם.
  • בהשתתפותו בתחרות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי הוא מקבל עליו את כל הוראותיו של התקנון במלואן, ללא יוצא מן הכלל, וכי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 2. הגדרות 
  • האתר : אתר Cosentino  (cosentino.co.il)
  • משתתף חוקי: אדריכל, מעצב פנים, מעצב מוצר, או סטודנט לעיצוב / אדריכלות, שעמד בכל תנאי תקנון זה, אשר מסר באתר במקום המיועד לכך פרטים מלאים ונכונים בצירוף חומרים מקצועיים לפי כל אחת מהקטגוריות של התחרות: חדשנות בחומר, עיצוב המטבח ומטבחים קומפקטיים ואשר פרטיו נקלטו במלואם אצל החברה.
  • התחרות: המשתתפים החוקיים יתבקשו להגיש את מועמדותם בכל אחת מהקטגוריות (חדשנות בחומר, עיצוב המטבח ומטבחים קומפקטיים) ע"י שליחת פרויקטים לפי תנאי הגשת המועמדות. כל משתתף חוקי יוכל להגיש מועמדות לכל אחת מהקטגוריות, בהגשת עבודה אחת בלבד לכל קטגוריה.
 3. תנאי הזכייה
  • על כל משתתף חוקי להגיש את החומרים המקצועיים הנדרשים בהתאם לתנאים ולפורמט המצויינים עבור כל קטגוריה.
  • מבין כל המשתתפים החוקיים אשר יגישו את מועמדותם עד ליום 15.7.2019, יבחרו השופטים בזוכה המתאים ביותר לפי ראות עיניהם.
  • קבלת הפרס מותנית בעמידה בתנאי תקנון זה ובתנאי כל קטגוריה, וכן בהצגת תעודה מזהה לאימות זהות המועמד.
  • קבלת הפרס מותנית בהסכמת הזוכה לפרסום שמו ותמונתו על ידי החברה בכל מדיה שהחברה תבחר לפי ראות עיניה בלבד.
  • אין מניעה על פי דין למסור למועמד את הפרס.
 4. זכייה ופרסים 
  • לזוכים בתחרות יוענקו הפרסים הבאים:
   • פרס לסטודנט הזוכה: טיול חוויתי בספרד, הכולל סיור מקצועי במפעל קוסנטינו באלמריה וביקור בעיר גרנדה לתרבות מרתקת ופולקלור הספרדי (טיסה + שהות של 2 לילות / 3 ימים).
   • פרס לשאר המתחרים זוכים: פרס למתחרים הזוכים הנוספים: טיסה + שהות של 3 לילות / 4 ימים במילאנו, איטליה וביקור מקצועי בתערוכת EuroCucina בשבוע העיצוב 2020.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להמיר את הפרסים בפרסים אחרים לפי ראות עיניה במהלך תקופת התחרות ולאחריה.
  • הזוכים יקבלו הודעה על זכייתם והיא תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שיזינו באתר פרטי הרישום לתחרות.
  • שמות הזוכים יפורסמו בפלטפורמות המדיה השונות של החברה לפי ראות עיני החברה בלבד.
  • הפרסים הינם פרסים אישיים ואינם ניתנים להעברה.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים, מכל סיבה אשר יש בה על פי דין לעכב או לבטל את מסירת הפרסים.
  • במידה וקטין יזכה בפרס כלשהו, הפרס יוענק לו באמצעות הוריו/ אפוטרופוסו.
 5. תנאים נוספים 
  • תוצאות התחרות הן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
  • החברה רשאית לבטל או להפסיק תחרות זו, בכל עת, מחמת תקלה ו/או טעות ו/או מחמת גורמים שאינם תלויים בה, אשר לא יאפשרו את קיום התחרות בהתאם לאמור בתקנון זה, או יחייבו את דחייתה.
  • החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית באופן כלשהו לכל טעות או תקלה בגינה תמנע ההשתתפות ממי שזכאי להשתתף בתחרות ו/או תמנע האפשרות לקבל פרס כלשהו.
  • למשתתפים בתחרות לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בשל פקיעת זכותם לפרס/ים כלשהם, עקב אי מימוש אפשרות זכייתם במועד הקבוע לכך בתקנון זה.
  • מובהר כי החברה אינה אחראית לטיבם ו/או מימושם של הפרסים בתחרות, וכי בעניינים אלו על הזוכה לפנות ישירות לספק הרלוונטי.
  • החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של האתר ו/או רשת האינטרנט ו/או מערכת המחשוב שתקלוט ותאחסן את נתוני הגולשים המשתתפים בתחרות, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות ו/או שיבושים כלשהם במערכות אלו. למען הסר ספק לאף משתתף ו/או למי שרוצה להשתתף בתחרות לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות ו/או שיבוש ו/או הפסקה ו/או הפרעה כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שיגרמו להם עקב פעולות כאמור.
  • החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בתחרות, ניהולה, תוצאותיה ובכל פרס שיוענק במסגרתה.
  • החברה אוסרת על כל שימוש בתוכן פוגעני במסגרת ההשתתפות בתחרות ובכלל זה שימוש בשפה בוטה ופוגענית וכן שימוש במוטיבים מיניים בכל צורה שהיא ("תוכן פוגעני").
  • החברה שומרת על זכותה לפסול משתתפים אשר על פי שיקול דעתה פעלו באופן שאינו עולה בקנה אחד עם מטרת התחרות ו/או תקנון זה ו/או בכל מקרה של חשש למעשה רמייה ו/או השפעה בלתי הוגנת.
  • החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר או סודות מסחריים, בקשר עם התכנים שיוגשו על ידי המועמדים ו/או בקשר עם כל שימוש אחר שיעשו גולשים באתר כאמור.
  • המשתתף בתחרות מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין לתחרות ולתוצאותיה לרבות לפרסום הזכייה וכל היו"ב.
  • המשתתף בתחרות מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, מיד עם דרישתם הראשונה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה (לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד) של צדדים שלישיים כלפיה, בגין הפרה במישרין ו/או בעקיפין של המשתתף את תנאי התקנון ו/או במידה והמשתתף זכה בפרס למרות שהפר או לא קיים במעשה ו/או במחדל את התנאים בתקנון זה.
  • הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
  • החברה רשאית לתקן תקנון זה, בכל עת.
  • הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס כמובן לשני המינים.
   ט.ל.ח